Stichting Verbaarum

Méér groen & het laagdrempelig beschikbaar maken van financiële bijdragen 

Waarom Stichting Verbaarum

We hebben grote zorgen over hoe het op dit moment met de natuur en voedselproductie gaat. Er is verarming van de natuur, op veel plaatsen is de biodiversiteit zo klein geworden dat ons systeem instabiel is. Dit is mede oorzaak van verschillende plagen en het meer en meer verdwijnen van de overgebleven insecten en andere dieren. Tegelijkertijd zien we veel initiatieven ontstaan voor aanplant van groen, voedselbossen en herstel van cultuurlandschap. Er zijn prachtige plannen maar voor deze kleinere initiatieven ontbreekt het meestal aan voldoende eigen geld en is het vaak lastig om subsidies te verkrijgen. Veel initiatieven komen daardoor niet van de grond terwijl juist veel van dit soort initiatieven wel degelijk een verschil kunnen maken. Er is bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat deze kleinere stukken groen relatief meer CO2 weten vast te leggen dan grotere bosprojecten. Ook brengen deze initiatieven vaak kleinschalige lokale biologische voedselproductie met zich mee welke een impulsen geven aan de lokale natuurontwikkeling en aan de sociale samenhang van een buurtschap. In dit kader hebben we op 18 maart 2020 de Stichting Verbaarum opgericht.

Gegevens van de Stichting

 • Naam: Stichting Verbaarum, ookwel Verbaarum.
 • Doelstelling: De stichting heeft tot doel de (her-)aanplant van groen te bevorderen en daarmee ook de biodiversiteit te vergroten.
 • Fiscaalnummer: De stichting staat bij de belastingdienst ingeschreven onder nummer 8610.85.607
 • KvK nummer: 77661141
 • Bestuur: De bestuurders zijn Christina Wilhelmina Verver, Remco Baar en Geert Slobben.
 • Voorzitter: Christa Verver
 • Secretaris: Geert Slobben
 • Penningmeester: Remco Baar
 • Contactgegevens: Huisadres Wolddijk 52, 9781TK Bedum, tnv R. Baar. E-mailadres stichtingverbaarum@gmail.com

Beloningsbeleid

De bestuurders doen het werk voor de stichting vrijwillig en ontvangen daar geen financiële beloning voor. De bestuurders kunnen wel eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen. De stichting heeft naast de bestuurders geen andere vrijwilligers en ook geen werknemers in dienst.

Verslag uitgevoerde activiteiten

De stichting is 18 Maart 2020 opgericht. De website van de stichting is opgezet maar niet geheel gereed. De stichting heeft een bankrekening geopend bij TRIODOS bank. De stichting heeft de ANBI status bij de belastingdienst aangevraagd. De stichting zal na ieder boekjaar een jaarverslag van de activiteiten publiceren. Nieuwe projecten zullen direct op de website geplaatst worden.

Financiële verantwoording

De stichting heeft op dit moment nog geen financiële middelen in kas en derhalve zijn er ook nog geen financiële bijdragen aan projecten uitgekeerd. De stichting zal na ieder boekjaar een financieel jaarverslag publiceren.

 

Het Beleidsplan

Méér groen & het laagdrempelig beschikbaar maken van financiële bijdragen 

In hoofdlijnen bestaat ons 1e beleidsplan uit onze missie, visie en strategie. Het is onze missie om veel meer groen aangeplant te krijgen. En omdat we dit jaar nog aan het opstarten zijn hebben we voor dit jaar een bescheiden doel van 1 project. We hebben de visie dat het laagdrempelig beschikbaar maken van een financiële bijdrage goed kan helpen om kleine projecten van de grond, of eigenlijk in de grond, te krijgen. We zien tevens dat diverse fondsen en particulieren het belangrijk vinden om financieel bij te dragen aan dit soort initiatieven. In onze strategie kunnen we goed gebruik maken van sociale media als medium om de doelgroepen te bereiken. We gaan actief fondsen, als subsidies, schenkingen en leningen, werven bij particulieren, fondsen, bedrijven, gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen. Tevens gaan we actief contacten leggen met potentiële projecten en eigenaren van gronden. Initiatiefnemers van groenprojecten kunnen onder de voorwaarden van ons reglement een aanvraag doen voor financiële ondersteuning van het project. Het reglement maakt het mogelijk de duurzaamheid van een project te kunnen beoordelen. Het bestuur zal periodiek de ingediende projecten beoordelen en eventuele gelden toekennen. De projecten blijven we na de uitvoering volgen zodat ze als voorbeeld gebruikt kunnen worden om nieuwe projecten en financieringen aan te trekken. Een ANBI-status zal helpen om fiscaal vriendelijk schenken mogelijk te maken en ook om fiscaal vriendelijk groenprojecten te kunnen ondersteunen.

Projecten Indienen

Aangezien de stichting nog geen werkkapitaal heeft is het op dit moment nog niet mogelijk om projecten financieel te ondersteunen.

Initiatieven dienen een goede kans van slagen te hebben, daartoe dient uit een aanvraag in ieder geval duidelijk te worden:

 • Wat het ontwerp is.
 • Welke kennis van groen aanwezig is bij de initiatiefnemers.
 • Met welke kennis het ontwerp tot stand gekomen is.
 • Wat de gedachte achter het ontwerp is.
 • Wat het plan van aanpak is. 
 • Wat de situatie van de grond is(huur, pacht, eigendom).
 • Hoe, ingeval van niet eigendom, de overeenkomst voor het gebruik van de grond is.
 • Wat de relatie tussen het stuk grond en de omgeving is.
 • Wat het bestemmingsplan is.
 • Wat de kosten van de groenaanplant zijn.
 • Hoe de kosten zijn opgebouwd.
 • Hoe de financiering er uit ziet.
 • Wanneer de uitvoeringsdatum is.

De voorkeur gaat hierbij uit naar initiatieven die leiden tot minimaal 1 maar het liefst meerdere van onderstaande:

 • Groensystemen die de biodiversiteit bevorderen.
 • Groensystemen die voedsel opleveren.
 • Groensystemen die de sociale samenhang van een gemeenschap ondersteunen.
 • Groensystemen die de Landschapscultuur ondersteunen.
 • Groensystemen die in hoge mate CO2 vastleggen.